آموزش تجوید نماز

آموزش تجوید نماز
در این پست می‌خوانید:

آموزش تجوید نماز در یک ساعت

در این پست قصد داریم حروفی که تلفظشان در زبان فارسی و عربی متفاوت هستند شکل صحیح تلفضشان آموزش داده شود همچنین نکات تکمیلی و نماز کامل قرائت خواهد شد.

آموزش تجوید حروف : مقدمه اول

آموزش تجوید : پیشگفتار

آموزش تجوید حرف واو

آموزش تجوید حرف کاف 

آموزش تجوید حرف (ح)

آموزش تجوید حرف عین

آموزش تجوید حرف غین

آموزش تجوید حرف ذال

آموزش تجوید حرف (ث)

آموزش تجوید حرف ضاء

آموزش تجوید حرف طاء

آموزش تجوید حرف صاد

آموزش تجوید حرف ظاد

نکات تکمیلی آموزش تجوید

نماز کامل با رعایت تجوید حروف

دیدگاه‌ها ۰