آموزش فارسی پایه اول ابتدایی

آموزش فارسی پایه اول ابتدایی
در این پست می‌خوانید:

فصل های فارسی اول ابتدایی

نگاره‌ی ۱: به خانه‌ی ما خوش آمدی
نگاره‌ ۲: بچه ها، آماده!
نگاره‌ی ۳: یک٬ دو و سه راه مدرسه
نگاره‌ی ۴: به مدرسه رسیدیم
نگاره‌ی ۵: از کلاس ما چه خبر؟
نگاره‌ی ۶: بازی، بازی، تماشا
نگاره‌ی ۷: به به چه روستایی
نگاره‌ی ۸: چه دنیای قشنگی
نگاره‌ی ۹: در مسجد محله
نگاره‌ی ۱۰: نوروز در خانه‌ی ما

درس های کتاب فارسی پایه اول ابتدایی

درس ۱: آ ا ــ بـ ب
درس ۲: اَ ـَ ــ د
درس ۳: مـ م ــ سـ س
درس ۴: او و ــ تـ ت
درس ۵: ر ــ نـ ن
درس ۶: ایـ یـ ی ای ــ ز
درس ۷: اِ ـِ ــ ـه ه ــ شـ ش
درس ۸: یـ ى ــ اُ ـُ
درس ۹: کـ ک ــ و
درس ۱۰: پـ پ ــ گـ گ
درس ۱۱: فـ ف ــ خـ خ
درس ۱۲: قـ ق ــ لـ ل
درس ۱۳: جـ ج ــ ـُ استثنا
درس ۱۴: هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ
درس ۱۵: ژ ــ خوا
درس ۱۶: در بازار ” تشدید ـّ “
درس ۱۷: صدایِ موج ”صـ ص“ ــ سفرِ دلپذیر ”ذ“
درس ۱۸: علی و معصومه ”عـ ـعـ ـع ع“ ــ مثلِ خورشید ”ثـ ث“
درس ۱۹: حَلَزون ”حـ ح“
درس ۲۰: رضا ”ضـ ض“ ــ خاطرات انقلاب ”ط“
درس ۲۱: لاک‌پشت و مرغابی‌ها ”غـ ـغـ ـغ غ“
درس ۲۲: پیامبر مهربان “ظ”

دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایی

برای دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایی کلیک نمایید

دیدگاه‌ها ۰