منابع جدید آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی و استثنائی

منابع جدید آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی و استثنائی
در این پست می‌خوانید:

با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، استخدامی آموزگاران ابتدایی و استثنائی بسیار مهم است. به منظور انتخاب بهترین افراد برای این شغل، از آزمون های استخدامی استفاده می شود. اما با توجه به تغییرات روز افزون در جامعه و تکنولوژی، منابع جدیدی برای آزمون استخدامی آموزگاران ابتدایی و استثنائی تعیین گردیده است که در زیر میتوانید مشاهده بفرمایید:

منابع جدید آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی و استثنائی تبدیل به سه حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی شده است که در زیر میتوانید این منابع را مشاهده بفرمایید.

منابع بخش عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تاریخ و فرهنگ تمدنخدمات متقابل ایران و اسلام نویسنده: شهید مطهری انتشارات صدرامروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
تعلیم و تربیت اسلامیمبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی
(بخش دوم مبانی،قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)
معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابیطرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (بخش اول: ایمان) نویسنده: سید علی خامنه ای،انتشارات: صهباهمرزمان حسین (ع)، نویسنده: سید علی خامنه ای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامی).
دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسیقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانوصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
توانایی های عمومی و ذهنی

منابع اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورشسیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورشسند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوري اسلامی- مصوب شوراي عالی انقلاب فرهنگیآیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400 شورای عالی آموزش و پرورش
روشها و فنون تدریس با تاكيد بر محور هاي: مبانی نظری تدریس و یادگیری؛ مدیریت و طراحی فعاليت هاي آموزشی؛ اصول و شيوه هاي مديريت كلاس درس؛ مهارت هاي خلق موقعيت و فرصت هاي يادگيري؛ آشنایی با روش هاي تدریس مبتنی بر شناخت گرایی و سازنده گرایی با رویکرد تحولی؛ راهبردهای یاددهی و یادگیری؛ مهارت های اساسی مورد نياز معلم پيش از تدریس، حين تدریس؛ پس از تدریس؛ مدل ها و الگوهای تدریس
روانشناسی تربیتیبا تاكيد بر محور هاي: كاربرد نظریه هاي يادگيري در كلاس؛ كاربرد نظریه هاي هوش ، تفكر، خلاقيت و استعداد در كلاس؛ كاربرد نظريه هاي انگيزش و هيجان در آموزش؛ كاربرد نظریه هاي تحولی در آموزش؛ شناخت تفاوت هاي فردي در يادگيري؛ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط 
سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلیبا تاکید بر محور تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط، سنجش مشاهده ای؛ سنجش عملکردی، سنجش عاطفی؛ سنجش رفتاری، سنجش تکوینی؛ پوشه کار کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی کد ۵/۵۳ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایینهج القرآن راهنماي معلم قرآن اول تا ششم ابتداییراهنمای معلم هدیه های آسمانی پایه سوم و ششم
مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی ریاضی دوره ابتداییراهنماي معلم ریاضی اول و ششم
مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی علوم تجربی دوره ابتداییكتاب راهنماي معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم
مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی فارسی دوره ابتداییراهنماي معلم فارسی اول و چهارم و ششم
-مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتداییكتاب راهنماي معلم اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی

دیدگاه‌ها ۱