چیستی و انواع نگرش منفی و مثبت

چیستی و انواع نگرش منفی و مثبت
در این پست می‌خوانید:

نگرش منفی و مثبت یعنی چه؟

نگرش منفی و نگرش مثبت، دو نوع نگرش متفاوت در زندگی هستند که به شیوه‌های مختلفی در زندگی فرد تاثیرگذارند. نگرش منفی به این معنی است که فرد به نحوی به مسائل و مشکلات زندگی نگاه می‌کند که منجر به بی‌امیدی، استرس، اضطراب و ناامیدی می‌شود. این نوع نگرش ممکن است برای فرد در زندگی موجب تعطیلی، شکست‌ها و تعلیق شدن در رسیدن به اهداف شود.

از سوی دیگر، نگرش مثبت به این معنی است که فرد به نحوی به مسائل و مشکلات زندگی نگاه می‌کند که منجر به انگیزه، شور و علاقه، بهبود خلق و خوی و ارتقای روحیه او می‌شود. این نوع نگرش می‌تواند برای فرد در زندگی موجب ایجاد فرصت‌ها، دستیابی به اهداف و موفقیت‌های بیشتر، افزایش خودکنترل و بهبود ارتباطات او با دیگران باشد.

بنابراین، نگرش مثبت و منفی بر تجربه و نتیجه زندگی فرد تاثیرگذار است و انتخاب نگرش مناسب می‌تواند به فرد در رسیدن به اهداف و رضایتمندی در زندگی کمک کند.

انواع نگرش منفی و مثبت همراه با مثال

همانطور که گفته شد، دو نوع نگرش مختلف، یعنی نگرش منفی و نگرش مثبت در زندگی وجود دارند. در ادامه، به برخی از انواع نگرش منفی و مثبت با مثال توضیح داده می‌شود:

نگرش منفی نسبت به خود: این نوع نگرش زمانی رخ می‌دهد که فرد به نحوی به خودش نگاه می‌کند که منجر به کم‌خودی، ناامیدی و بی‌اعتمادی به خود می‌شود. به عنوان مثال، یک شخصی که همیشه به خودش انتقاد می‌کند و تمایل دارد تا نقص‌های خود را بیشتر از اندازه بزرگ کند، دارای نگرش منفی نسبت به خود است.

نگرش مثبت نسبت به خود: این نوع نگرش زمانی رخ می‌دهد که فرد به نحوی به خودش نگاه می‌کند که منجر به افزایش خودشناسی، خودمحوریت و ارزش‌گذاری به خود می‌شود. به عنوان مثال، یک شخصی که از انجام کارهایی که برایش مهم هستند، لذت می‌برد و خودش را قادر می‌داند تا در زمینه‌های مختلفی موفق باشد، دارای نگرش مثبت نسبت به خود است.

نگرش منفی نسبت به دیگران: این نوع نگرش زمانی رخ می‌دهد که فرد به نحوی به دیگران نگاه می‌کند که منجر به ترس، بدبینی و عدم اعتماد به دیگران می‌شود. به عنوان مثال، یک شخصی که به دیگران به عنوان یک منبع احتمالی برای بیماری یا خطر نگاه می‌کند، دارای نگرش منفی نسبت به دیگران است.

نگرش مثبت نسبت به دیگران: این نوع نگرش زمانی رخ می‌دهد که فرد به نحوی به دیگران نگاه می‌کند که منجر به همدردی، همدلی و قدردانی از دیگران می‌شود. به عنوان مثال، یک شخصی که به دیگران با احترام و ارزش‌گذاری نگاه می‌کند و تمایل دارد که به دیگران کمک کند و با آنها همراهی کند، دارای نگرش مثبت نسبت به دیگران است.

نگرش منفی نسبت به زندگی: این نوع نگرش زمانی رخ می‌دهد که فرد به نحوی به زندگی نگاه می‌کند که منجر به بی‌امیدی، احساس عدم کنترل و استرس می‌شود. به عنوان مثال، یک شخصی که به زندگی به عنوان یک مسئله بزرگ نگاه می‌کند و به عقب نگر می‌کند و نمی‌تواند از لحاظ روانی با شرایط جاری سازگار شود، دارای نگرش منفی نسبت به زندگی است.

نگرش مثبت نسبت به زندگی: این نوع نگرش زمانی رخ می‌دهد که فرد به نحوی به زندگی نگاه می‌کند که منجر به توجه به شادی و لذت در زندگی، بهبود خود و دیگران و افزایش امید و انرژی می‌شود. به عنوان مثال، یک شخصی که به زندگی به عنوان یک فرصت بزرگ برای یادگیری، رشد و توسعه نگاه می‌کند و تمایل دارد به شادی و لذت در زندگی بپردازد و به دیگران کمک کند، دارای نگرش مثبت نسبت به زندگی است.

در کل، نگرش مثبت می‌تواند به شخص کمک کند تا در موقعیت‌های مختلف زندگی بهتر عمل کند و از رویکردی خوشبینانه به مسائل پیش رو بپردازد، در حالی که نگرش منفی می‌تواند باعث شود که شخص به شدت متاثر شود و با مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و بی‌امیدی مواجه شود. در عوض، نگرش مثبت می‌تواند به شخص انرژی، امید و اعتماد به نفس بیشتری بدهد و به او کمک کند تا در مقابل مشکلات مختلف با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری عمل کند.

همچنین، نگرش منفی ممکن است باعث شود که شخص به دیگران تعرض کند و باعث ایجاد رفتارهای نامناسبی شود، در حالی که نگرش مثبت باعث ایجاد رفتارهای سازنده، همدلی و همراهی با دیگران می‌شود.

در نهایت، می‌توان گفت که نگرش منفی و مثبت هر دو می‌توانند توسط فرد تغییر کنند و به طور کلی نگرش مثبت می‌تواند توسط تمرین‌های روانی، تمرینات مثبت‌نگر و تمرینات امیدواری افزایش یابد. در نتیجه، توصیه می‌شود که شخص به دنبال تقویت نگرش مثبت خود باشد و به جای تمرکز بر نواحی منفی، تمرکز خود را به سمت نواحی مثبت معطوف کند.

دیدگاه‌ها ۰