آموزش‌ اصطلاح های مربوط به فضای مجازی به زبان عربی

فایل تدریس آموزش‌ اصطلاح‌های مربوط به فضای مجازی به زبان عربی
سطح: مقدماتی 2
تعداد فایل‌ها: 2 فایل تصویری
مدت زمان هر فایل: 78 و 106 دقیقه
جمع کل: 184 دقیقه

۹۲ ۵۵ هزار تومان
۴۰
آموزش‌ اصطلاح های مربوط به فضای مجازی به زبان عربی
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها
گروه آموزشی هاتف
مدرس دوره
متخصص در زمینه آموزش زبان عربی
آموزش‌ اصطلاح های مربوط به فضای مجازی به زبان عربی
۹۲ ۵۵ هزار تومان