تدریس کتاب العربیه بین یدیک جلد دوم

فایل تدریس کتاب العربیه بین یدیک مجموعه اول (کتاب نارنجی) جلد 2
تعداد درس‌ها: 8 درس
سطح: مقدماتی 2
تعداد فایل‌ها: 9 فایل تصویری
زمان هر فایل: 48 تا 91 دقیقه
جمع کل: 646 دقیقه

۳۲۳ ۲۱۰ هزار تومان
۳۴
تدریس کتاب العربیه بین یدیک جلد دوم
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها
گروه آموزشی هاتف
مدرس دوره
متخصص در زمینه آموزش زبان عربی
تدریس کتاب العربیه بین یدیک جلد دوم
۳۲۳ ۲۱۰ هزار تومان