آموزش 100 فعل کاربردی، ضمیرها، صرف فعل ماضی، مضارع و امر (مکالمه عربی)

فایل تدریس آموزش 100 فعل کاربردی وآموزش ضمیرها و صرف فعل ماضی، مضارع و امر
سطح: مقدماتی 1 و 2
تعداد فایل‌ها: 10 فایل تصویری
مدت زمان هر فایل: 11 تا 34 دقیقه
جمع کل: 235 دقیقه

۱۶۴ ۱۱۵ هزار تومان
۲۹
آموزش 100 فعل کاربردی، ضمیرها، صرف فعل ماضی، مضارع و امر (مکالمه عربی)
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها
گروه آموزشی هاتف
مدرس دوره
متخصص در زمینه آموزش زبان عربی
آموزش 100 فعل کاربردی، ضمیرها، صرف فعل ماضی، مضارع و امر (مکالمه عربی)
۱۶۴ ۱۱۵ هزار تومان